รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ตอนที่สอง: ปศุสัตว์

รายละเอียด

 • รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ตอนที่สอง: ปศุสัตว์

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 • กรุงเทพฯ

 • 119 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • ไก่;สุกร;โค;กระบือ;การผลิตสัตว์;การเลี้ยงสัตว์;การตลาด;ต้นทุนในการผลิต;ราคา;รายได้;เกษตรกร;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;

 • Chickens;Swine;Cattle;Water buffaloes;Animal production;Animal husbandry;Marketing;Production costs;Prices;Income;Farmers;Agricultural products;

 • ไก่เนื้อ;สุกร;โค;กระบือ;การผลิตสัตว์;ปริมาณการผลิต;การเลี้ยงสัตว์;การตลาด;ต้นทุนการผลิต;ราคา;รายได้;เกษตรกร;ระบบตลาดสินค้าเกษตร

 • Broiler;Pigs;Cow;Buffalo;Animal production;Agricultural products market system

 • KUC00000900

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University