การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพร พื้นที่ป่าชุมชน กรณีศึกษา ป่าหนองตูมกา บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์: รายงานการศึกษาทางวิชาการด้านป่าชุมชน

รายละเอียด

 • การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพร พื้นที่ป่าชุมชน กรณีศึกษา ป่าหนองตูมกา บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์: รายงานการศึกษาทางวิชาการด้านป่าชุมชน

 • [Survey and study of medicinal plants: The case study of Nong Toom Ka forest, Ban Nong Kwang, Pichai district, Uttaradit province: Community forests academic research report]

 • 2546

 •   เกียรติศักดิ์ ปรวนแก้วมณี
    สัญญา สมบัติ
    ชลเนตร ปรีชาเจริญศรี

 • หนังสือ

 • กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

 • อุตรดิตถ์

 • 101 หน้า

 • K01-วนศาสตร์

 • E50-ชนบท

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • พืชสมุนไพร;เครื่องเทศ;ป่าชุมชน;การสำรวจ;การใช้;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;

 • Drug plants;Spices;Communal forests;Surveying;Uses;Biodiversity;Species;

 • พะยอม;สีเสียดแก่น;มะหาด;กำกาบ;กุ่มน้ำ;กระชาย;ฮ้อสะพายควาย;หญ้าหนวดแมว;หัวยาข้าวเย็น;โด่ไม่รู้ล้ม;หนอนตายหยาก;หางไหลแดง;สมุนไพร;เครื่องเทศ;ป่าชุมชน;การสำรวจ;ป่าชุมชนหนองตูมกา;จ.อุตรดิตถ์

 • Shorea roxburghii;Acacia catechu;Artocarpus lakoocha;Crataeva roxburghii

 • TAB000025472693

 • [1] เกียรติศักดิ์ ปรวนแก้วมณี (กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์)
  [2] สัญญา สมบัติ (กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์)
  [3] ชลเนตร ปรีชาเจริญศรี (กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนป่าชุมชน สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์)

 • [1] Kaittisak Prounkaowmanee (Royal Forest Department, Bangkok (Thailand). Reforestation office. Community Forestry Division. Uttaradit Provincial Forest office)
  [2] Sanya Sombat (Royal Forest Department, Bangkok (Thailand). Reforestation office. Community Forestry Division. Uttaradit Provincial Forest office)
  [3] Chonlanet Preechacharoensri (Royal Forest Department, Bangkok (Thailand). Reforestation office. Community Forestry Division. Uttaradit Provincial Forest office)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University