การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา

 • การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

 • พิษณุโลก

 • 29-31 ก.ค. 2553

 • พิษณุโลก

 • 1160 หน้า

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • น้ำเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การทำน้ำให้บริสุทธิ์;ปศุสัตว์;สิ่งขับถ่าย;คุณภาพน้ำ;การใช้;พื้นที่ชุ่มน้ำ;

 • Wastewater;Wastewater treatment;Water purification;Livestock;Excreta;Water quality;Uses;Wetlands;

 • น้ำเสีย;ฟาร์มปศุสัตว์;มูลโค;มูลกระบือ;การบำบัดน้ำเสีย;การปรับปรุงคุณภาพน้ำ;การบำบัดน้ำแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง;การใช้ประโยชน์จากน้ำบำบัด;พื้นที่ชุ่มน้ำ;หนองเล็งทราย

 • Wastewater;Animal farm;Cattle dung;Improvement;Vertical subsurface-flow;Nong Leng Sai wetland

 • TAB000025540460

 • [1] จรรยาลักษณ์ บัวผัด (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
  [2] ปัถวี ปิมมา (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
  [3] โสมนัส สมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
  [4] สริวัฒน์ บุญชัยศรี (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [5] สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chunyaluk Buapat (Naresuan University. Phayao Campus, Phayao (Thailand). School of Energy and Environment)
  [2] Pattawee Pimma (Naresuan University. Phayao Campus, Phayao (Thailand). School of Energy and Environment)
  [3] Sommanut Somprasert (Naresuan University. Phayao Campus, Phayao (Thailand). School of Energy and Environment)
  [4] Siriwat Boonchaisri (Naresuan University. Phayao Campus, Phayao (Thailand). Major of Science and Technology)
  [5] Sukthai Pongpattanasiri (Naresuan University. Phayao Campus, Phayao (Thailand). School of Energy and Environment)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University