ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง: บ้านหนำควาย ต้นแบบการอยู่อย่างพอเพียง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียด

  • ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง: บ้านหนำควาย ต้นแบบการอยู่อย่างพอเพียง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • E50-ชนบท

  • เศรษฐกิจพอเพียง;การพึ่งพาตนเอง;ศูนย์การเรียนรู้;การพัฒนาอย่างยั่งยืน;บ้านหนำควาย;จ.ตรัง อ.เมือง

  • Sufficiency economy

  • SE010069

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University