ความเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุไนโตรเจน (organic nitrogenous fertilizer) รวมกับซูเปอร์ฟอสเฟต (super phosphat)

รายละเอียด

 • ความเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุไนโตรเจน (organic nitrogenous fertilizer) รวมกับซูเปอร์ฟอสเฟต (super phosphat)

 • ไม่ระบุ

 •   สมบัติ วงค์พรหมเมฆ

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

 • กรุงเทพฯ

 • 41 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • Oryza sativa;การเติบโต;ปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;การผสมปุ๋ย;ฟาง;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต;แอมโมเนียมซัลเฟต;

 • Oryza sativa;Growth;Fertilizers;Fertilizer application;Fertilizer combinations;Straw;Farmyard manure;Organic fertilizers;Superphosphate;Ammonium sulphate;

 • ข้าว;พันธุ์บางพระ;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;ปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;การผสมปุ๋ย;อิทธิพลของปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุไนโตรเจน;Organic Nitrogenous Fertilizer;ฟางหมัก;มูลควาย;ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต;ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต

 • Rice;Bang pra;Organic Nitrogenous Fertilizer;Growth;Fertilizers;Fertilizer application;Fertilizer combinations;Straw;Farmyard manure;Organic fertilizers;Superphosphate;Ammonium sulphate

 • ORY010371

 • [1] สมบัติ วงค์พรหมเมฆ

 • [1] Sombat Wongphrommek

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University