หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ตำราคู่มือสำหรับนิสิตและกสิกรเลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

 • หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ตำราคู่มือสำหรับนิสิตและกสิกรเลี้ยงสัตว์

 • 2508

 •   ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล

 • กรุงเทพฯ

 • 195 หน้า

 • กระบือ;สัตว์เลี้ยง;โค;สุกร;ม้า;แพะ;แกะ;ความเป็นมา;ประโยชน์;การเลี้ยงสัตว์;การผสมพันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;การผสมเทียม;อาหารสัตว์;มาตรฐานอาหาร;ความต้องการอาหาร;ประเทศไทย

 • Buffaloes;Domestic animals;Cattles;Pigs;Horses;Sheep;History;Animal husbandry;Breeding;Artificial insemination;Feed;Diet;Thailand

 • TB000025520192,KU0019006

 • [1] ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University