ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตกระบือปลักไทย: เลขทะเบียนวิชาการ 49(3)-0406-171

รายละเอียด

  • 10 หน้า

  • กระบือปลัก;ควาย;พันธุกรรม;ค่าพารามิเตอร์;การเจริญเติบโต;อัตราพันธุกรรม;อัตราซ้ำ

  • TB000025520007

  • [1] ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
    [2] สุพรชัย ฟ้ารี (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
    [3] กิตติ อรรคฮาต (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University