ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

รายละเอียด

  • 14 หน้า

  • กระบือปลัก;ควาย;ลูกกระบือ;ช่วงห่างการให้ลูก;อัตราการเจริญเติบโต

  • TB000025520006

  • [1] โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ)
    [2] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
    [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University