การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

รายละเอียด

  • 15 หน้า

  • กระบือ;ควาย;มูลกระบือ;หญ้ารูซี่;ผลผลิต;ปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;พืชอาหารสัตว์

  • TB000025520004

  • [1] โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ)
    [2] ฉลองชัย ชุ่มชื่น (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์)
    [3] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University