แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-184

รายละเอียด

  • 8 หน้า

  • กระบือ;กระบือปลัก;แนวโน้มทางพันธุกรรม;คุณค่าการผสมพันธุ์;ความสมบูรณ์พันธุ์;พันธุกรรม;ควาย

  • TB000025520003

  • [1] พิศาล จังศิริพรปกรณ์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี)
    [2] นิยดา พันธ์สวัสดิ์ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University