สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

รายละเอียด

  • กระบือ;ควาย;การเลี้ยง;เกษตรกร;สภาพสังคม;เศรษฐกิจ;จ.นครศรีธรรมราช

  • TB000025520002

  • [1] นิยดา พันธ์สวัสดิ์ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช)
    [2] สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช)
    [3] พิจิตรา เหลาทอน (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University