วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

 • วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

 • Integrated weed management in sugarcane by reduced herbicide

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช

 • Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics, Plants

 • 2555

 •   ปรัชญา เอกฐิน
    สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
    จรรยา มณีโชติ
    วิชชุพร รักสำรวจ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-7522-93-7

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

 • กรุงเทพฯ

 • 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2555

 • กรุงเทพฯ

 • 420 หน้า

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • อ้อย;Saccharum officinarum;ปอเทือง;Crotalaria juncea;Echinochloa colona;Axonopus compressus;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การเขตกรรม;การกำจัดวัชพืช;

 • Sugarcane;Saccharum officinarum;Sunn hemp;Crotalaria juncea;Echinochloa colona;Axonopus compressus;Pesticides;Cultivation;Weeding;

 • อ้อย;ปอเทือง;หญ้านกสีชมพู;หญ้าดอกขาว;หญ้าปากควาย;ผักเบี้ยหิน;สะอึก;โคกกระสุน;แห้วหมู;สารกำจัดวัชพืช;การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน

 • Sugarcane;Saccharum officinarum;Sunn hemp;Dactyloctenium aegyptiun;Trianthema portolacastrum;Ipomoea gracilis;Tribulus terrestris;Cyperrus rotundus;Pesticides;Cultivation;Weeding

 • KC5001007

 • [1] ปรัชญา เอกฐิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] จรรยา มณีโชติ (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช)
  [4] วิชชุพร รักสำรวจ (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)

 • [1] Pruchya Ekkathin (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Sarawut Rungmekarat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [3] Chanya Maneechot (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Plant Protection Research and Development Office)
  [4] Witchuporn Ruksumruat (Department of Agricultural Extension, Bangkok (Thailand). Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University