ควายตู้ แมลงศัตรูพริก

รายละเอียด

 • ควายตู้ แมลงศัตรูพริก

 • 2552

 •   ลักขณา ร่มเย็น

 • บทความในวารสาร

 • กสิกร

 • พ.ย.-ธ.ค. 2552

 • ปีที่ 82 ฉบับที่ 6 หน้า 48-51

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • พริก;ควายตู้;แมลงศัตรูพืช;การทำลาย;รูปร่างลักษณะ;ชีววิทยา;พฤติกรรม;การป้องกันกำจัด

 • TAB000125524544

 • [1] ลักขณา ร่มเย็น (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University