เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

รายละเอียด

 • เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

 • 2552

 •   วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ก.พ.-มี.ค. 2552

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 271 หน้า 35-39

 • ไทย

 • P06-พลังงานทดแทน

 • แก๊สชีวภาพ;มูลสัตว์;โค;กระบือ;การผลิต;อุปกรณ์;การติดตั้ง

 • TAB000125521577

 • [1] วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถาบันพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University