ค.ควายไทย ช่วยลดโลกร้อน

รายละเอียด

 • ค.ควายไทย ช่วยลดโลกร้อน

 • 2551

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • ธ.ค. 2551

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 599 หน้า 45-48

 • http://www.livestockmag.com

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P06-พลังงานทดแทน

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • กระบือ;ภาวะโลกร้อน;มูลกระบือ;พลังงานทดแทน;แรงงงานสัตว์;การย่อยอาหาร;การให้อาหาร;การจัดการของเสีย

 • TAB000125514159

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University