ราบนมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • 746 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • โรคพืช;เชื้อรา;อุจจาระ;สัตว์;ชนิด;ภาวะปฏิปักษ์;การยับยั้ง;การทดลองในห้องปฏิบัติการ;

 • Plant diseases;Fungi;Faeces;Animals;Species;Antagonism;Inhibition;Laboratory experimentation;

 • โรคพืช;เชื้อรา;มูลสัตว์;เก้ง;กระบือ;อูฐ;วัว;กวาง;ละมั่ง;ช้าง;กระทิง;แพะ;ม้า;กระต่าย;หนู;คางคก;ชนิด;การเป็นปฏิปักษ์;การยับยั้งการเจริญ;การทดลองในห้องปฏิบัติการ

 • KC4501075

 • [1] อรอุมา เจียมจิตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [2] เลขา มาโนช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [3] นิพนธ์ วิสารทานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [4] จิระเดช แจ่มสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [5] สันติ พิกุลกลิ่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

  เพิ่มเติม

 • [1] Onuma Jeamjitt (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [2] Leka Manoch (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [3] Niphon Visarathanonth (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [4] Chiradej Chamswarng (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [5] Sunti Pikulklin (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University