ชัยณรงค์ คันธพนิต

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการเนื้อสัตว์ 0 305 ไม่ระบุ
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส lo.1.18 ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2526 0 24 2526
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส สน. 1.18 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2528 0 27 2528
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2525 โครงการวิจัยที่ สน. 1.18 0 29 2525
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: โครงการวิจัยที่ สน.1.18 0 13 2527
การผลิตโคเนื้อสำหรับตลาดเนื้อสัตว์ 0 16 2529
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการและการตรวจชิมเนื้อ จากกระบือและโคลูกผสมบราห์มันที่ขุนด้วยอาหารข้น 3 ระดับ 0 39 ไม่ระบุ
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการและการตรวจชิมเนื้อ จากกระบือและโคลูกผสมบราห์มันที่ขุนด้วยอาหารข้น 3 ระดับ 9 45 2539
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 0 55 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 41 66 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคกระบือ (I) การตัดแต่งซากแบบไทยและแบบสากล 0 40 2523
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคและกระบือซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารใช้ยูเรีย และมันเส้นเป็นหลัก 50 33 2523
การใช้ยางมะละกอเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบืออายุมาก 0 23 2542
เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า 0 44 2542
โอกาสและศักยภาพของเนื้อโคขุนของไทย 12 22 2540
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University