จรัญ จันทลักขณา

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Comparative feeding of male dairy, beef cattle and swamp buffalo: I. Economics of beef production 32 28 2546
Comparison of growth and physiological characteristics of swamp, murrah, and crossbred buffaloes 10 27 2532
Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo 0 63 ไม่ระบุ
Growth pattern of Thai swamp buffalo 0 71 ไม่ระบุ
GROWTH PATTERN OF THAI SWAMP BUFFALO 0 21 2529
Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo 0 64 ไม่ระบุ
IMPROVEMENT OF BUFFALO PRODUCTION THROUGH BREEDING METHODS: REPEATABILITY ESTIMATIES AND EFFECT OF PARITY ON CALVING INTERVAL AND BIRTH WEIGHT OF SWAMP BUFFALO 0 30 ไม่ระบุ
LOCAL CATTLE AND BUFFALO MARKETS IN NORTHERN THAILAND 0 16 2529
กระบือไทย 64 41 2513
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆ ในกระบือปลัก 9 30 2527
การประมาณน้ำหนักแรกเกิดและหย่านมของกระบือปลักไทย 8 14 2525
การประมาณน้ำหนักแรกเกิดและหย่านมของกระบือปลักไทย 0 14 2525
การประเมินคุณค่าพ่อพันธุ์กระบือปลัก 28 56 2535
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสม คัดเลือกพันธุ์ 7 18 2523
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสม และคัดเลือกพันธุ์ 10 18 2525
เพิ่มเติมโดย Google Scholar
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University