พิสัย วงศ์พาณิชย์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาอายุที่เหมาะสมในการอย่านมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบือปลักไทย 21 35 ไม่ระบุ
คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51(2)-0206-163 30 77 ไม่ระบุ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตก่อนหย่านมและอัตราพันธุกรรมในฝูงกระบือปลักยอดเยี่ยมของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ 50 210 2549
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและช่วงห่างการตกลูกของกระบือพื้นเมือง โครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์กระบือพื้นเมืองในระดับเกษตรกรรายย่อย 53 298 2549
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University