ผกาพรรณ สกุลมั่น

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Comparative feeding of male dairy, beef cattle and swamp buffalo: I. Economics of beef production 32 28 2546
กระเพาะควายมีอะไรดี 24 64 ไม่ระบุ
กลไกการตลาดหนังโคกระบือและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา 0 33 2548
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพหนังวัวควาย 56 134 2550
การเปรียบเทียบการขุนโคนม โคเนื้อ และกระบือปลัก 29 104 2546
การเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงโคกระบือในระบบเกษตรระดับหมู่บ้านและผลกระทบอันนำไปสู่การสูญพันธุ์ของกระบือ: รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ โครงการวิจัยรหัส พ-ช 1.43 ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2543 0 28 2543
การใช้กากแป้งมันเปียกเป็นอาหารโคและกระบือ 24 17 2546
ค. ควายใช้งาน 167 156 ไม่ระบุ
ค.ควายใช้งาน 29 37 2546
ค.ควายใช้งาน 18 30 2550
ความพิเศษของเนื้อควาย 25 59 ไม่ระบุ
ความพิเศษของเนื้อควาย 35 265 2546
ความพิเศษของเนื้อควาย 0 25 2554
ความพิเศษของเนื้อควาย 49 39 2546
ควายปลัก ควายแม่น้ำ และควายพันธุ์ผสม โตดีกว่ากันอย่างไร 54 32 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University