จินตนา อินทรมงคล

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
กระบือไทยยุคพัฒนา 33 65 ไม่ระบุ
กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายบ้านปันรัว อีกย่างก้าวของการปรับเปลี่ยนสู่การปลูกข้าวอินทรีย์ 13 24 2551
การกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์โดยฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน 0 16 2538
การตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็งที่ได้จากฝูงแม่กระบือปลักพันธุ์ดี 0 21 2541
การประมวลองค์ความรู้การใช้สมุนไพรรักษาโรคโค-กระบือในจังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับปศุสัตว์ 15 165 2549
การประมวลองค์ความรู้ท้องถิ่น การใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือ ในภาคตะวันตก 0 89 2547
การปรับปรุงพันธุกรรมกระบือปลักไทย 0 52 2538
การฝึกคนและฝึกควายไถนา 110 51 2550
การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพสัตว์แบบองค์รวม 18 58 2547
การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโค-กระบือ ในแปลงหญ้ากับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 0 40 2525
การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโค-กระบือในแปลงหญ้ากับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ 23 50 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 0 55 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 41 66 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคกระบือ (I) การตัดแต่งซากแบบไทยและแบบสากล 0 40 2523
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคและกระบือซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารใช้ยูเรีย และมันเส้นเป็นหลัก 50 33 2523
เพิ่มเติมโดย Google Scholar
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University