กัญจนะ มากวิจิตร์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์ 19 36 2531
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยรหัส สน. 1.18 ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2528 0 27 2528
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: รายงานผลการวิจัยประจำปี 2529 โครงการวิจัยที่ ส-น 1.18 0 11 2529
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: โครงการวิจัยที่ ส-น 1.18 0 27 2529
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 15 50 2547
การสำรวจพยาธิในโลหิตของกระบือไทย 0 18 2523
การสำรวจเบื้องต้นของโรคทางระบบสืบพันธุ์ของกระบือในประเทศไทย 29 56 2524
การสำรวจโรค ท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย 73 36 2523
ความสำคัญของงานผสมเทียมโค-กระบือในประเทศไทย 0 44 2531
ควายเลี้ยงแขก 0 14 2523
สรีรวิทยาขั้นพื้นฐานของกระบือปลัก 22 47 2519
หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 0 28 2528
หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 0 90 2528
อิทธิพลของการเสริมแสงสว่างต่อพฤติกรรมการกินของกระบือปลักเพศเมียภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบขังคอกในประเทศไทย 0 35 2550
อิทธิพลของโปรสตาแกลนดินต่อการเป็นสัดและการตกไข่ของกระบือปลัก 15 33 2519
เพิ่มเติมโดย Google Scholar
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University