สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
Computer a total for solving some breeding problems: 1. Computer routine for estimating sampling error of heritability 0 52 2526
Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo 0 63 ไม่ระบุ
Growth pattern of Thai swamp buffalo 0 71 ไม่ระบุ
GROWTH PATTERN OF THAI SWAMP BUFFALO 0 21 2529
Improvement of buffalo prodection through breeding methods: Repeatability estimaties and effect of parity on calving interval and birth weight of swamp buffalo 0 64 ไม่ระบุ
IMPROVEMENT OF BUFFALO PRODUCTION THROUGH BREEDING METHODS: REPEATABILITY ESTIMATIES AND EFFECT OF PARITY ON CALVING INTERVAL AND BIRTH WEIGHT OF SWAMP BUFFALO 0 30 ไม่ระบุ
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆ ในกระบือปลัก 9 30 2527
การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์: ระบบการเจริญเติบโตของกระบือไทย 0 67 2527
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 0 55 2525
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก 41 66 2525
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University