กิตติ กุบแก้ว

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนจบ: การคัดเลือกซื้อควายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 0 51 2557
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 1: การคัดเลือกควายงามตามอุดมคติหรืออุดมทัศนีย์ (Ideal Type) 0 78 2556
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 3: การคัดเลือกควายเพื่อทำพันธุ์ 0 83 2556
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 4: การคัดเลือกควายงาน 0 48 2556
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 5: การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ 0 81 2556
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 6: การคัดเลือกควายโดยการดูขวัญ (2) 0 63 2556
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 7: การคัดเลือกโดยดูลักษณะกาลกิณีหรือลักษณะอัปมงคลที่ไม่พีงประสงค์ 0 61 2557
การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 8: การคัดเลือกควายตามคำสอนโบราณ (โสก หรือโฉลกควาย) 0 55 2557
การฝึกคนและฝึกควายไถนา 110 51 2550
การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของควายไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์ 0 131 2553
ขี้ควาย: ภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ 0 101 2555
ขี้ควาย: ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ 0 93 2556
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 24 114 2548
ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน 0 41 2551
ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน 0 63 2552
เพิ่มเติมโดย Google Scholar
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University