ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 การใช้ผลพลอยได้จากการเกษตรและเศษเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือ 871
2 การสร้างระบบฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ 774
3 เลี้ยงควายให้อ้วน 541
4 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับอุดมทัศนีย์ควายไทย 417
5 การศึกษายาซัลฟาโมโนเม็ททอกซิน ซัลฟาเม็ททอกซีไดอาซีน และซัลฟาไดเม็ททิลพีริมิดีนในกระบือ 412
6 ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองหลุบ จังหวัดขอนแก่น 392
7 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดแป้ง (Tribolium castaneum (Herbst)) 388
8 ผลการเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ 382
9 ควายไทย กับเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 378
10 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือพื้นเมือง ในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 370
11 เลี้ยงควายให้อ้วน 356
12 การใช้กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารโค-กระบือ 355
13 การผลิตโค-กระบือ: การสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ การขุนโค-กระบือ 326
14 ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสำนวนไทยจากไร่นา 302
15 การคำนวณหาน้ำหนักของกระบือแรกเกิดและระยะเจริญเติบโต 302