วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,557 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่เผยแพร่ใหม่สุด ปีที่เผยแพร่เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
 

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดแป้ง (Tribolium castaneum (Herbst))

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 345-358

ผู้แต่ง ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ,

 จำนวนผู้เข้าชม 388  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

พัฒนางานด้านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามชายแดน ลาว-ไทย-กัมพูชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2538

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 50-51

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 จำนวนผู้เข้าชม 22  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

Study on the quality of raw buffalo milk affected by the handling system as well as the properties of spray dried milk

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2535

ผู้แต่ง Bashir, Aftab ,

 จำนวนผู้เข้าชม 12  จำนวนการดาวน์โหลด 0

 

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโค-กระบือ 2.การตรวจชิมและผลกระทบจากการแช่เย็นซาก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2525

ชื่อหนังสือ เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาสัตวศาสตร์

จำนวนหน้า หน้า 49-50

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , จินตนา อินทรมงคล , ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

 จำนวนผู้เข้าชม 29  จำนวนการดาวน์โหลด 0

แสดงข้อมูล 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ