การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,597 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 19 จาก 19 รายการ  
 

เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านราของสารสกัดมะคำดีควายที่สกัดต่างวิธีกับ ketoconazole

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาประมงและสาขาวิทยาศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543

ชื่อหนังสือ เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านราของสารสกัดมะคำดีควายที่สกัดต่างวิธีกับ ketoconazole

จำนวนหน้า 561 หน้า

ผู้แต่ง แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ , พรรณกร อิ่มวิทยา , อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ , โยธิน คำอุดม ,

 

ผลของปัจจัยการผลิตต่อการไว้ตออ้อยในดินทราย 3. ปัจจัยด้านวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร รายงานผลการวิจัย ปี 2541 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ชื่อหนังสือ ผลของปัจจัยการผลิตต่อการไว้ตออ้อยในดินทราย 3. ปัจจัยด้านวัชพืช

จำนวนหน้า 477 หน้า

ผู้แต่ง ก้อนทอง พวงประโคน , ทักษิณา ศันสยะวิชัย , เตือนใจ ไชยคำภา ,

 

มายโคพลาสมาที่พบในพืชบางชนิดในวิทยาเขตกำแพงแสน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2525

ชื่อเอกสาร รวมเรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาพืช ครั้งที่ 20 อาคารศูนย์เรียนรวม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525

ชื่อหนังสือ มายโคพลาสมาที่พบในพืชบางชนิดในวิทยาเขตกำแพงแสน

จำนวนหน้า 129 หน้า

ผู้แต่ง พิสสวรรณ พูลผล , สุพัฒน์ อรรถธรรม ,

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดและการป้องกันกำจัด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2518

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 25-29

ผู้แต่ง บุญสม เมฆสองสี , ปัญญา ปุญญถาวร , อรนุช กองกาญจนะ , มาลี ชวนะพงศ์ , อุทัย สังข์สุวรรณ ,

 

ควายพระอินทร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2494

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 94-98

ผู้แต่ง ชัยณรงค์ บุตโรบล ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 19 จาก 19 รายการ  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University