การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,031 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   
 

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

จำนวนหน้า หน้า 201

ผู้แต่ง เชาว์ เชาวนะ , สุพิศ ผลเจริญ , สนอง ผลเจริญ ,

 

ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

จำนวนหน้า 225 หน้า

ผู้แต่ง จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี , องอาจ อินทร์สังข์ , อาภรณ์ ส่งแสง , ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม , มานิดา กาญจนนุกูล ,

 

ศัตรูพืชอุบัติใหม่ในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: บทคัดย่อ

ชื่อหนังสือ ศัตรูพืชอุบัติใหม่ในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

จำนวนหน้า 225 หน้า

ผู้แต่ง จรรยา มณีโชติ , รังษี เจริญสถาพร , ปรัชญา เอกฐิน , ยุรวรรณ อนันตนมณี ,

 

ศัตรูพืชอุบัติใหม่ในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: เรื่องเต็ม

ชื่อหนังสือ ศัตรูพืชอุบัติใหม่ในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

จำนวนหน้า 1072 หน้า

ผู้แต่ง จรรยา มณีโชติ , รังษี เจริญสถาพร , ปรัชญา เอกฐิน , ยุรวรรณ อนันตนมณี ,

 

วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช

ชื่อหนังสือ วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

จำนวนหน้า 420 หน้า

ผู้แต่ง ปรัชญา เอกฐิน , สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จรรยา มณีโชติ , วิชชุพร รักสำรวจ ,

 

ควายตู้ แมลงศัตรูพริก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 82 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 48-51

ผู้แต่ง ลักขณา ร่มเย็น ,

 

ราบนมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ ราบนมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง อรอุมา เจียมจิตต์ , เลขา มาโนช , นิพนธ์ วิสารทานนท์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , สันติ พิกุลกลิ่น ,

 

Fungi associated with forest tree seeds in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

จำนวนหน้า 131 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณา พงษ์พานิช ,

 

สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร ไม้ดอกไม้ประดับ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 39 หน้า 39-40

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University