พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,958 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ   
 

การศึกษาหน้าควายเป็นไม้ตัดดอกในอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ การศึกษาหน้าควายเป็นไม้ตัดดอกในอนาคต

จำนวนหน้า หน้า 172

ผู้แต่ง สุชีพ ชยันตราคม , จันทร์ฉาย มโนกูลอนันต์ , วันดี ใจนิ่ม ,

 

เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 45-47

ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ,

 

ไม้ประดับใหม่ ๆ ในวงศ์กระดังงา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 182-186

ผู้แต่ง ปิยะ เฉลิมกลิ่น ,

 

ต้นนมช้าง กล้วยเปรี้ยวที่ไม่ขม แต่เป็นนมไม่มีน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 631 หน้า 115

ผู้แต่ง เมย์วิสาข์, นามแฝง ,

 

กายวิภาคเปรียบเทียบเนื้อไม้พื้นเมืองวงศ์ถั่ว 6 ชนิด ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร วารสารวนศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 35 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 32-40

ผู้แต่ง เบญจวรรณ ชิวปรีชา , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , ประศาสตร์ เกื้อมณี ,

 

ไม้ใหญ่ มรดกต้องรักษ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง เมธิรา เกษมสันต์, ม.ล ,

 

ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: เรื่องเต็ม

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

จำนวนหน้า 1072 หน้า

ผู้แต่ง จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี , องอาจ อินทร์สังข์ , อาภรณ์ ส่งแสง , ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม , มานิดา กาญจนนุกูล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University