พืชศาสตร์และการผลิต

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,902 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   
 

เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 646 หน้า 45-47

ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ ,

 

ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: เรื่องเต็ม

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

จำนวนหน้า 1072 หน้า

ผู้แต่ง จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี , องอาจ อินทร์สังข์ , อาภรณ์ ส่งแสง , ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม , มานิดา กาญจนนุกูล ,

 

หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร KU Research Weekly

ชื่อหนังสือ หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

ผู้แต่ง สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ ,

 

อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

ผู้แต่ง ศรัณย์ จิตรสิงห์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , กนกวรรณ ถนอมจิตร ,

 

รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

จำนวนหน้า 641 หน้า

ผู้แต่ง อรอุมา เพียซ้าย , เลขา มาโนช ,

 

การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี

จำนวนหน้า 699 หน้า

ผู้แต่ง กมลชัย ตรงวานิชนาม , ปารียา อุดมกุศลศรี , สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ , อารินี ชัชวาลชลธีระ , สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University