ฐานข้อมูลควาย (Buffalo Database)
สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 181
2 ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลอง 129
3 ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลอง 111
4 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 106
5 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 104
6 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 85
7 Economic of rice farming using draught buffalo and two-wheel tractor 81
8 ค. ควายใช้งาน 80
9 Rural livestock market and marketing in Thailand 77
10 ประวัติกระบือนมในประเทศไทย 77
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University