ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเกษตร

AGRIS

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมงานวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 9 ล้านรายการ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลมากกว่า 350 ราย ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร ศูนย์วิจัยด้านการเกษตร ทั้งองค์กรในระบบชาติและนานาชาติ จากกว่า 140 ประเทศ ได้รับการสนับสนุนและดูแลโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

CABI Animal Health and Production Compendium

CABI Animal Health and Production Compendium

สารานุกรมโรคสัตว์และการผลิตสัตว์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านสัตวบาล (Animal husbandry), โภชนาการของสัตว์ (Nutrition of livestock), สัตว์ปีก (Poultry)

CABI Aquaculture Compendium

สารานุกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Aquatic animal), สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง, การค้าสัตว์น้ำจืด, การให้อาหารและการป้องกันโรคของสัตว์น้ำจืด

CAB eBooks

ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร (Agricultural) สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ (Animal and Veterinary Sciences) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) สุขภาพ อาหารและโภชนาการ (Human Health, Food & Nutrition) สันทนาการและการท่องเที่ยว (Leisure and Tourism) พืชศาสตร์ (Plant Sciences) ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ.2008-ปัจจุบัน

CAB Direct

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม จัดทำและผลิตโดย CAB International ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตร ป่าไม้ อาหารและโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลมากกว่า 4.5 ล้านรายการ จากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ มากกว่า 10,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1973-ปัจจุบัน

CABI Crop Protection Compendium

สารานุกรมการป้องกันพืช ครอบคลุมเนื้อหาด้านศัตรูพืช (Plant diseases) แมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงที่นำโรคไปสู่พืช แมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชและวัชพืช (Weed)

CABI Horticulture Compendium

สารานุกรมครอบคลุมเนื้อหาด้านพืชสวน พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ให้ข้อมูลภาพ บรรณานุกรม บทความฉบับเต็มจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

CABI Forestry Compendium

สารานุกรมทางด้านการวิทยาการป่าไม้หรือวนศาสตร์ วนเกษตร วิชาการรักษาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ในด้านทำไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าที่มีผลกระทบต่อการรักษาป่าไม้

ProQuest Agricultural Science Collection

ProQuest Agricultural Science Collectionฐานข้อมูลบรรณานุกรมและวารสารฉบับเต็มด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน ตัวอย่างวารสารในฐานข้อมูลนี้เช่น Agricultural Research, Forest Products Journal, Canadian Journal of Botany , Canadian Journal of Forest Research เป็นต้น

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KU Library Catalog

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ให้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ สื่อโสตทัศนวัสดุและอื่นๆ ที่มีให้บริการทั้งที่สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นผลงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมท้งัหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และการวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชดําริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อให้เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน มูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตร รวมท้ังเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มี การสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเลือก อ่านหนังสือได้จากทุกที่และทุกเวลา ได้ตามต้องการ