ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

การชันสูตรโรคจุดขาวในกุ้ง: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 10451-2550

ผู้แต่ง สิทธิ บุณยรัตผลิน , จรัลธาดา กรรณสูต , สมเกียรติ กาญจนาคาร , ...

ปีพิมพ์   2550

ข้าวหอมมะลิไทย: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 4000-2546

ผู้แต่ง งามชื่น คงเสรี , วิเชียร บุญนาค , ศุภวัติ รุ่งสาคร , ...

ปีพิมพ์   2546

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากเศษเหลือซูริมิโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือ

ผู้แต่ง พงษ์เทพ วิไลพันธ์ , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , เปรมวดี เทพวงศ์ , ...

ปีพิมพ์   2550

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University